กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

23 พฤศจิกายน 2565 18

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 401 อาคาร 11 ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั่วไป

NO GIFT POLICY...

01 กุมภาพันธ์ 2565 4

”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10

ม.ค.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Image Icon

รายละเอียด