กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566  

.........การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

.

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน
     O1 โครงสร้าง
          1.โครงสร้างการบริหาร  (คลิก)
          2.โครงสร้างการบริหารภายใน  (คลิก)
          3.โครงสร้างบุคลากร  (คลิก)
 
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
          1.ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  (คลิก)
          2.คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  (คลิก)
          3.คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุนฯ  (คลิก)
          4.คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกองทุนฯ  (คลิก)
          5.คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนฯ  (คลิก)
 
     O3 อำนาจหน้าที่  (คลิก)
 

     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

         1.แผนปฏิบัติการกองทุน

 (คลิก)
         2.แผนปฏิบัติการดิจิทัล  (คลิก)
         3.แผนบริหารปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล  (คลิก)
 

     O5 ข้อมูลการติดต่อ

 (คลิก)

 

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         1.พระราชบัญญัติ

 (คลิก)
         2.ระเบียบ  (คลิก)
         3.ประกาศของกองทุนฯ
 (คลิก)
         4.คำสั่ง 
 (คลิก)
      
 • การประชาสัมพันธ์
 (คลิก)
     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 (คลิก)

      O8 QA
 
      O9 Social Network
          - Facebook  (คลิก)
          - Youtube  (คลิก)
 
      O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 (คลิก)
 
การบริหารงาน 
 • การดำเนินงาน 

 

 (คลิก)

     O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)  
     O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 • การปฏิบัติงาน

 (คลิก)

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
 • การให้บริการ
 (คลิก)
      O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      O18 E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้าง  
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 (คลิก)

      O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 (คลิก)

      O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การส่งเสริมความโปร่งใส  
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 (คลิก)

      O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • นโยบาย No Gift Policy


 (คลิก)  
 
 

      O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
      O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนป้องกันการทุจริต
      O36 แผนปฏิบัติการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
      O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • มาตรการสร้างเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม

 (คลิก) 
 
 

      O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
      O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน