กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

            กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการดำเนินงานซึ่งสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย โดยได้นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรมโยธาธิการและผังเมือง(ศตส.ยผ)ซึ่งมีการดำเนินนโยบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้มีความสะดวก สะอาด สวยงาม  มีการจัดสวนพักผ่อน  จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  มีห้องสมุดเพื่อศึกษาและค้นหาความรู้  สนับสนุนให้มีจัดกิจกรรมด้านกีฬา  และการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงาน และประชาชนที่มาใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน