กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

วิสัยทัศน์กองการเจ้าหน้าที่

          “มุ่งให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้บุคลากรสร้างคุณค่างาน

แก่ประชาชนและสังคม”

 

พันธกิจ

          “เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ร่วมกับผู้บริหาร

ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้กับบุคลากร”

 

ค่านิยมหลัก

          “ยิ้มประทับใจ (Smile) งานว่องไว (Smart) เต็มใจบริการ (Smooth)”

 

อำนาจหน้าที่

          มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน

การปรับปรุงส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน

โยกย้าย สับเปลี่ยน การออกจากราชการ ทะเบียนประวัติ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานข้อมูลบุคคล งานสวัสดิการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ

การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด การให้ข้าราชการ

ลาศึกษาต่อและจัดส่งข้าราชการไปรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ การเกษียณ

อายุราชการ งานบำเหน็จบำนาญ การให้ข้าราชการได้รับสิทธิทดแทนจากทางราชการ การดำเนินการทางวินัย

การเสริมสร้างวินัย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของกรม