กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
                     สหกรณ์ คือ องค์กร ๆ หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจเพื่อดำเนินงานทั้งในด้านความคิดระบบบริหารจัดการการผลิตและบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ(อันจำเป็น) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย

                  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 ตั้งอยู่ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400