กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สถิติประชากรประเทศไทย จำแนกรายภาค ระหว่าง พ.ศ.2540-พ.ศ.2566<คลิกที่นี่>

ขนาดประชากรระดับภาค จำแนกรายจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2566 <คลิกที่นี่>

ขนาดประชากรระดับจังหวัด จำแนกรายอำเภอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2566<คลิกที่นี่>

ความหนาแน่นประชากรระดับภาค จำแนกรายจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2566 <คลิกที่นี่>

ความหนาแน่นประชากรระดับจังหวัด จำแนกรายอำเภอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2566 <คลิกที่นี่>

อัตราการขยายตัวประชากรระดับภาค จำแนกรายจังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563 <คลิกที่นี่>

อัตราการขยายตัวประชากรระดับจังหวัด จำแนกรายอำเภอ ระหว่าง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563 <คลิกที่นี่>