กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของกรม ดำเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานด้านการผังเมือง และโยธาธิการ ให้กับบุคลากรของกรม หน่วยงานเอกชน บุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น การพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป ประสานแผนการฝึกอบรมและพัฒนา จัดการฝึกอบรมและพัฒนา ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยหาความจำเป็นในการฝึกอบรม สร้างกำหนดหลักสูตร พัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี คู่มือ เอกสาร โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการสอน สร้างวิทยากรของกรม ให้บริการทางวิชาการ ความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองแก่องค์กรต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย  4 กลุ่มงาน  ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารงานฝึกอบรม 1

กลุ่มงานบริหารงานฝึกอบรม 2

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

สื่อที่เกี่ยวข้อง