กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกแบบกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยตวามสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จำเป้นเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ

๒. ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ก่อนเสนอรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

๔. กำกับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นและผู้ซึ้งมีหน้าที่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

๕. รับขึ้นทะเบียน และเพิกถอดการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

๖. ปฎิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

คณะกรรมการควบคุมอาคารประกอบด้วย

๑. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน


๒. ผู้แทนหน่วยงานอื่น อีก ๑๐ หน่วยงานเป็นกรรมการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สภาสถาปนิก สภาวิศวกร


๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ


๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ