กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

  • กำหนดและพัฒนามาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
  • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
  • ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
  • ดำเนินการและให้บริการในงานควบคุมการก่อสร้าง การบูรณะ และการบำรุงรักษาอาคารของหน่วยงานภาครัฐ
  • ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคารของหน่วยงานของรัฐ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย