กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

19 กรกฎาคม 2566 485

“ การกำหนดขนาดแปลงที่ดินเพื่อยกเว้นการใช้บังคับอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (FAR) และอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (BCR) ในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ” โดย นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี รักษาการผู้เชี่ยวชาญวางผังสถาปัตยกรรม (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)

17 พฤษภาคม 2565 143

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562