กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
ก.ค. 64
คู่มือการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง

การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างได้รับการดูแล บำรุง รักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างมีกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการส่งมอบจะต้องพิจารณาลักษณะของทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินประเภทไหน เพื่อจะได้ดำเนินการส่งมอบได้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายฯ กำหนด