กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

16
ก.ค. 64
คู่มือการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
กองคลัง ได้จัดทำคู่มือการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างได้รับการดูแล บำรุง รักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างมีกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการส่งมอบจะต้องพิจารณาลักษณะของทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินประเภทไหน เพื่อจะได้ดำเนินการส่งมอบได้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายฯ กำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

คู่มือการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง(PDF).pdf

ขนาดไฟล์ 7.07 MB | จำนวนดาวน์โหลด 8180 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด