กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

07
เม.ย. 65
การประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน และอัตลักษณ์สินค้าชุมชน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นความยากจนอย่างยืน
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2565

     เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. อธิบดีมอบหมายให้นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ เป็นผู้แทนกรม และนางสาวรัฐติการ คำบุศย์ นักผังเมืองชำนาญการ สำนักผังประเทศและผังภาค เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านการสนับสนุนสวัสดิการสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย ประธานคณะผู้แทนของประเทศไทยกล่าวเปิดงาน  ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยส์ เพลินจิต ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

     การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน และอัตลักษณ์สินค้าชุมชน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นความยากจนอย่างยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานประสานงานหลักภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในบริบทการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

news23032022.pdf

ขนาดไฟล์ 0.56 MB | จำนวนดาวน์โหลด 264 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด