กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

15
มี.ค. 65
คำสั่งที่ 2 / 2565 มอบหมายหน้าที่ราชการ
ผอ.กตร มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม