กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำนินการเพยแพร่และปรชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและความก้าวหน้า ของกรม สร้างความรู้ ความเข้าใจเที่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ ดำเนินการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ตามวาระหรือโอกาสพิเศษ เผยแพร่ข่าวและบทความทางสื่อมวลชนทุกแขนง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ดำเนินการโฆษณา ปิดประกาศประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำ ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายน สร้างเครือข่ายประชาคมเพื่อความร่วมมือ ในงานด้านผังเมือง ควบคุมดูแลและให้บริการเที่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และผลิตรายการเพยแพร่ทางสถนีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดนิทรรศการดำเนินการและ ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ ดำเนินงานห้องสมุดและด้านบริการ ต่าง ๆ เช่น ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet สรุปสาระ สังขปหนังสือใหม่ สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย