กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก กฎหมายว่าด้วยวิศวกร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมให้ความเห็น ให้คำปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานอนุญาโตตุลาการ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย