กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

29 ตุลาคม 2564 129

ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรมเป็นประธานจัดประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนอันเกิดจากการที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ๔๓๐๑ อาคาร ๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม ๙ โดยมีนางมณีวรรณ ชนะไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมินผล นางบงกช สุวรรณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมผังเมือง และผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกองนิติการเป็นฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และร่วมกันพิจารณาดำเนินการศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อให้ร่างประกาศกระทรวงฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.