กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

16 ธันวาคม 2565 60

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโคโค่ 1 โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการประชุมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง และกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป

15 ธันวาคม 2565 12

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายเกี่ยวกับผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และชลประทานภูเก็ต โดยมี นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักผังประเทศและผังภาค และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

15 ธันวาคม 2565 28

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และมีนางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมภูเก็ตบอลลูม1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

6 ธันวาคม 2565 48

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และระบบออนไลน์ โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของผังนโยบายระดับจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม และเพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาในแต่ละสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องและเป้นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 140 คน

30 พฤศจิกายน 2565 18

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เข้าร่วมการประชุม นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี