กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

25 กันยายน 2566 4

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. สำนักผังประเทศและผังภาค และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษและนางสาวสมฤทัย พรยั่งยืน นักผังเมืองชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายจังหวัดตรัง  ซึ่งสำนักผังประเทศและผังภาคจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประมวลผลและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

08 กันยายน 2566 10

เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรัง

01 กันยายน 2566 0

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.