กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน การปรับปรุง
  ส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 • การสรรหาบุคลากร การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน โยกย้าย สับเปลี่ยน การออกจากราชการ
 • งานทะเบียนประวัติ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ
 • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสวัสดิการของบุคลากรกรม
 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ
 • การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการขอลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดส่งข้าราชการไปรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ
 • ดำเนินการการเกษียณอายุราชการ งานบำเหน็จบำนาญ และการให้ข้าราชการได้รับสิทธิทดแทนจากทางราชการ
 • การดำเนินการทางวินัย การเสริมสร้างวินัย
 • การดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น 1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของกรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่ง
หนังสือราชการ หนังสือราชการภายในและภายนอก ประสานงานต่างๆ ดำเนินการงานเลขานุการของกอง
กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ
การวางแผนงานอัตรากำลัง จัดทำโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การยุบเลิกตำแหน่งเกษียณอายุราชการ การประเมินบุคคลและผลงาน
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษา อบรมตามหลักสูตรที่ส่วนราชการอื่นจัด การให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ
และจัดส่งข้าราชการไปรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
เลื่อน โอน ย้าย สับเปลี่ยน การให้ข้าราชการช่วยราชการทั้งในและนอกส่วนราชการ การลาออกจากราชการ
การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นทุกตำแหน่งประเภท ทุกระดับ การจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ในการพิจารณาย้าย และเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
งานทะเบียนประวัติ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ งานข้อมูลบุคคล การเกษียณอายุราชการ งานบำเหน็จบำนาญ การให้ข้าราชการได้รับสิทธิทดแทน
จากทางราชการการดำเนินเกี่ยวกับกองทุน กบข. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ งานสวัสดิการต่าง ๆ ของกรมฯ

กลุ่มงานวินัย ๑
การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบการทุจริต โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
การเสริมสร้างทางวินัย กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัย การจัดเตรียมประชุม อ.ก.พ.กรม
กลุ่มงานวินัย ๒,๓
การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบการกระทำความผิดของข้าราชการในสังกัดตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
การเสริมสร้างวินัย กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดวินัย การเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร
กลุ่มงานจริยธรรม
การดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มความจริยธรรม การเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริมยกย่องผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น การพิทักษ์ระบบคุณธรรม มาตรฐานความโปร่งใส (ITA)
การปฏิบัติตามการประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเมือง การรายงานข้อมูลการทุจริตประพฤติมิชอบ
ต่อหน่วยงานระดับกระทรวง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.