กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

12 พ.ค. 2565 25

เมื่อวันนที่ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร ต้นยอบ้าน และต้นชมพูพันธ์ทิพย์ (รวมทั้งหมด 150 ต้น) ในกิจกรรมจิตอาสา ‘เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ’ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวให้กับองค์กร อันจะนำไปสู่การลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหามลพิษได้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 เมษายน 2565 0

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.