กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

26 สิงหาคม 2565 104

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565) ร่วมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่