กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

07 มีนาคม 2567 10

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 10 มีนาคม 2567 วันนี้ (7 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (สผต.) (ผู้นำคณะ) นำคณะบุคลากรกรมฯ และกำลังพลจิตอาสาศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา (ศข. จอส. ยผ.) ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 10 มีนาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณทางขึ้นลงของบันไดหนีไฟทั้งสองฝั่ง ของอาคาร 11 ชั้น บริเวณห้องโถงชั้น 1 และอาคารลานจอดรถ โดยมีกำลังพลจิตอาสาจากสำนักผังประเทศและผังภาค สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กองการเจ้าหน้าที่ กองนิติการ กองควบคุมการก่อสร้าง กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กองตรวจราชการ กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 70 คน ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย