กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สำนักงานเลขานุการกรม ( OFFICE OF THE SECRETARY )

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ : งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปของกรม งานช่วยอำนวยการ การประสานราชการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินงานประชุมของกรมและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          Office of the Secretary is responsible for office files, general administration works of the DPT, administrative assistance, cooperating between the central and the provincial, DPT meeting organization and cooperating with or supportingother related divisions and conducting other works as assigned. 


- ฝ่ายสารบรรณ

          รับผิดชอบเกี่ยวกับ : การ รับ – ส่ง หนังสือของกรมและของสำนักงานเลขานุการกรม ร่าง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นกาหนังสือ ทำลายหนังสือราชการ การเสนอหนังสือปฏิบัติงานธุรการของกรมและของสำนักงานเลขานุการกรมตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


- ฝ่ายช่วยอำนวยการ

          รับผิดชอบเกี่ยวกับ : การปฏิบัติงานเลขานุการ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของกรมช่วยประสานงานและติดตามข้อมูลตามแผนงาน โครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจและสั่งการและวิเคราะห์เรื่องเพื่อช่วยในการสั่งการของนักบริหาร งานประชุมงานกิจกรรมต่างๆ การติดต่อและประสานกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


- ฝ่ายประสานราชการ

          รับผิดชอบเกี่ยวกับ : การประสานการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณขอบงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประสานงานระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลางรวบรวมผลงานและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


- ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กรมโยธาธิการและผังเมือง

          รับผิดชอบเกี่ยวกับ : การอำนวยการ ประสานราชการกำกับ ติดตามการดำเนินการด้านจิตอาสาฯ ของกระทรวงมหาดไทยกับศูนย์อำนวยการใหญ่ จัดทำแผนงานและยุทธการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจิตอาสาฯ และกระทรวงมหาดไทยประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินการด้านจิตอาสาของกรมฯ และกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


   

สื่อที่เกี่ยวข้อง