กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

30 พฤศจิกายน 2566 7

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติก เป็น ผ้าไตรจีวร เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2566 วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (สผต.) (ผู้นำคณะ) นำคณะบุคลากรกรมฯ และกำลังพลจิตอาสาศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา (ศข. จอส. ยผ.) ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยจัดกิจกรรม เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติก เป็น ผ้าไตรจีวร เพื่อมอบให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกำลังพลจิตอาสา จากสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักงานเลขานุการกรม กองนิติการ กองตรวจราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักสถาปัตยกรรม กองนิติการ กองมาตรฐานราคากลาง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 30 คน ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #131ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย