กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

10 เมษายน 2567 33

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ ขอพรจากท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ”สืบสานสงกรานต์ วิถีไทย ร่วมสานใจชาว DPT”

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

13 ธันวาคม 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎร...

13 พฤศจิกายน 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบาย...

06 กันยายน 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องก...

31 สิงหาคม 2566

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย