กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎร...

13 พฤศจิกายน 2566 18

ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และประชุมปิดการตรวจสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 – 12.00 น.

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบระบาย...

06 กันยายน 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องก...

31 สิงหาคม 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

16 พ.ค. 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

30 มีนาคม 2566

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย