กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

16 พ.ค. 2566 20

ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และประชุมปิดการตรวจสอบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 – 12.00 น.

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

30 มีนาคม 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

30 มีนาคม 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎร...

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประมวลภาพการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการพัฒนาด่านสิงขร ระ...

05 กันยายน 2565