กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

20 มิถุนายน 2567 25

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวสุพรรณี สุริยะ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนากฎหมายผังเมือง นางจริญญา ศิลป์ประกอบ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคาร 11 ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย