กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

23
มี.ค. 66
อธิบดีมอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อธิบดีมอบหมายให้นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมดังกล่าว