กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

06 พ.ค. 2565 2

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เเละวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 41401 อาคาร 4 ชั้น 14 ณ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง ถนนพระรามที่ 9

26 เมษายน 2565 11

เมื่อวานนี้ (25 เมษายน 2565) เวลา 09.00 – 10.00 น. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร” เรื่อง “หลักสำคัญของจิตอาสา : ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ” รุ่นที่ 1 ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านช่องทางออนไลน์โดยการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 208 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา