กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

218 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 022994145
โทรสาร 026196818
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *