กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
ธ.ค. 65
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จ.สมุทรสงคราม
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโคโค่ 1 โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการประชุมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง และกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง