กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

13 พฤศจิกายน 2566 96

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดภูเก็ต

13 พฤศจิกายน 2566 52

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด สมุทรสงคราม

13 พฤศจิกายน 2566 80

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด สมุทรปราการ

13 พฤศจิกายน 2566 82

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน การวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด นนทบุรี

8 กันยายน 2566 30

เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรัง