กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

21
ก.ค. 66
นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมจัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 1
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.30 น. อธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน" ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครั้งที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จังหวัด ภายใต้โครงการ DPT Change for Good เพื่อขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม พร้อมด้วยนายอิทธิพงศ์ ตันมณี (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และบุคลากรกรม นำถุงผ้าสำหรับใส่ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้รับจากการเชิญชวนบุคลากรกรมฯ ร่วมแบ่งปันถุงผ้าที่เก็บสะสมไว้และไม่ได้ใช้ ส่งต่อให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งมีนโยบายร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนช่วยกัน “เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น" ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดขยะพลาสติก ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและสร้างสังคมแบ่งปัน ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีให้แก่สังคมต่อไป โดยมี ผศ.พญ.ชมพูนุท ปธนสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร