กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

14
มิ.ย. 65
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. อธิบดีได้มอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. อธิบดีได้มอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรม

ราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้

นางวรรัตน์ วงษ์อนันท์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

แท็ก