กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
พ.ค. 65
”โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของบุคลากรกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ประจำปี 2564”
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวรรัตน์ วงษ์อนันท์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้เข้ารับทุนการศึกษา "โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของบุคลากรกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ประจำปี 2564"

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางวรรัตน์ วงษ์อนันท์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ได้เข้ารับทุนการศึกษา "โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของบุคลากรกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ประจำปี 2564" ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ 6 โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน
และนางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สงเคราะห์ และเป็นขวัญกำลังใจ
ในการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งสิ้น 229 ทุน

แท็ก