กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

14
มิ.ย. 65
การตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7

ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ งานตามนโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีนายสาคร นิลรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯเข้าร่วมประชุม พร้อมลงตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเบตง

อำเภอเบตง 2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง

และ 3. โครงการพัฒนาเมืองเชิงประวัติศาสตร์วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา