กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

12
ก.ย. 65
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดบุรีรัมย์บริเวณในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองชุมเห็ด
.

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด ในเขตผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน วางผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผังเมืองรวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในระดับพื้นที่และการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เจ้าของที่ดินในโครงการฯ และประชาชนทั่วไป โดย นางสาวรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปฏิญญา แปวไธสง สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง