กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

01
ธ.ค. 65
กรมโยธาฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบนโยบายการพัฒนาภาค โดยนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, นายปองพล ทองสมจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชน สื่อมวลชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ภาคกลาง จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องไพริน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง