กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
06
ธ.ค. 65
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และระบบออนไลน์ โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของผังนโยบายระดับจังหวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม และเพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาในแต่ละสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องและเป้นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 140 คน
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง