กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
ธ.ค. 65
ยผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และมีนางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมภูเก็ตบอลลูม1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง