กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

01 กุมภาพันธ์ 2566 20

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมคณะทำงานย่อยฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารทางเชื่อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGS) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการประชุมฯ เป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนกองแผนงาน หัวหน้าคณะทำงานย่อยด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง หัวหน้าคณะทำงานย่อยด้านอาคารและบริการด้านช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจกรมทั้ง 4 ด้าน