กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

14 มิถุนายน 2565 74

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดี งานตามภารกิจของกรมฯ

15 มีนาคม 2565 413

ผอ.กตร มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม