กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

14
มี.ค. 67
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 19 ราย และบุคลากรในสังกัด ส่วนภูมิภาค จำนวน 34 ราย และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเสนอรายชื่อให้อธิบดีพิจารณาลงนามในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7และจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ รวมทั้งพิจารณาบำเหน็จความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดยมี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุม และนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง