กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

28 พฤศจิกายน 2566 1

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุม และนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

28 พฤศจิกายน 2566 120

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย