กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

23 เมษายน 2565 70

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเกียรติประวัติ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติคุณ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้สังคม ได้รับรู้ โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 42 ราย และข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น จำนวน 4 ราย โดยมี นายเกิดศักดิ์ ยะโสสธร ผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่ กล่างรายงาน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง