กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

23 เมษายน 2565 28

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเกียรติประวัติ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติคุณ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้สังคม ได้รับรู้ โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 42 ราย และข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น จำนวน 4 ราย โดยมี นายเกิดศักดิ์ ยะโสสธร ผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่ กล่างรายงาน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง

11 กรกฎาคม 2565 12

โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 กรกฎาคม 2565 0

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2565

NAME LASTNAME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.