กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
ม.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเกียรติประวัติ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติคุณ  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้สังคม ได้รับรู้ โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  จำนวนทั้งสิ้น  33  ราย ประกอบด้วย  บุคลากรในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 16 รายและบุคลากร   ในสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 17 ราย โดยมี นายกรกฏ วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการ  เจ้าหน้าที่ กล่างรายงาน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง

สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11866xl5XknuzZ_RKhSGLmx_4pCVoMr6y?usp=sharing

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง