กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

24
พ.ค. 65
การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ
EMBED
คัดลอก
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ " จาก รศ.ดร. พีรธร บุญยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร