กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

13
พ.ย. 66
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566
ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และประชุมปิดการตรวจสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 – 12.00 น.