กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

13
ธ.ค. 66
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฎิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมเปิดการตรวจสอบ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 9.30 – 10.00 น. และประชุมปิดการตรวจสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 – 12.00 น.