กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

27
ต.ค. 65
การประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. .... โดยมีนายพิชัย อุทัยเชษฐ์ และนายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๔๓๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม ๙ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ และมอบหมายให้สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง และกองนิติการ ปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ก่อนดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้สำนักผังเมืองรวมจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง