กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
มิ.ย. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อธิบดีกรมโยธาฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเกียรติประวัติ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติคุณ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ โดยในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 51 ราย เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 26 ราย โดยมี นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง