กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

16 ธันวาคม 2565 90

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโคโค่ 1 โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการประชุมดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง และกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป