กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

01 ธันวาคม 2565 4

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบนโยบายการพัฒนาภาค โดยนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, นายปองพล ทองสมจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนประชาชน สื่อมวลชน และภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ภาคกลาง จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องไพริน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference

30 พฤศจิกายน 2565 16

ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน  25 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2565

02 ธันวาคม 2565 0

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๔๔ รายการ