กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

23 พฤศจิกายน 2566 12

เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดและบัญชีท้ายข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย