กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

16
มิ.ย. 66
ยผ.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน ในโอกาสครบรอบ1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืนและเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม
ผ.จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน ในโอกาสครบรอบ1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืน และเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ (16 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ องค์กรสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน (Soil, where food begins) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวัน 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566 เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ในการบำรุงรักษาดิน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม อันก่อให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์อันเป็นสร้างรากฐานด้านความมั่นคงทางอาหารแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ โดยมีผู้บริหารร่วมกิจกรรมประกอบ นายอนวัช สุวรรณเดช ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดี นายพิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรใหญ่ นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการกองนิติการ บุคลากรกรม และประชาชนทั่วไป ในงานดังกล่าวนี้มีกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด Great food from good soil for better life awareness month ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การจัดฐานการเรียนรู้เรื่องความสำคัญของดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และเกมส์ตอบคำถาม รวมทั้งมีการแจก สาร พ.ด. จากกรมพัฒนาที่ดิน และเมล็ดพันธุ์ผักจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง