กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

15
มิ.ย. 66
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
บุคลาการในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ " พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

การส่งเสริมคุณธรรม ปี 66 (กพร.)

ขนาดไฟล์ 14.82 MB | จำนวนดาวน์โหลด 13 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด